Turniej badmintona

niedziela, 18 marca

więcej

Dziewiąty Szkolny Dzień Kariery

więcej

Całodzienne warsztaty dla dzieci

29 marca

więcej

zaproszenie na turniej

Wieliczka Cup 2018

więcej

Wielkanocne inspiracje kulinarne

więcej

Stawką jest puchar

więcej

REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN OBIEKTU
KAMPUS WIELICKI
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 105, 32-020 WIELICZKA

1. Właścicielem obiektu jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105, NIP 6832075715, REGON 122395389, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 395406 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 13 352 000,00 zł, zwana dalej Właścicielem obiektu.

2. Kampus Wielicki, zwany dalej Obiektem, znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 105 w Wieliczce, przeznaczony jest do prowadzenia działalności edukacyjno-oświatowej, sportowej, kulturalnej, naukowej i gastronomicznej. W skład Obiektu wchodzą m.in.:
a. budynki oznaczone jako A, B, C, D,
b. boiska sportowe – boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki/siatkówki,
wraz z bieżnią lekkoatletyczną,
c. plac zabaw dla dzieci,
d. parkingi, place i miejsca postojowe,
e. dwa budynki magazynowo-biurowe.
Jeśli w niniejszym regulaminie mowa jest o Obiekcie dotyczy to wszystkich wyżej wymienionych jego elementów.

3. Na terenie Obiektu usługi gastronomiczne świadczy BistroKampus na zasadach wyłączności. Rezygnacja z wyłączności dla celów organizowania imprezy na terenie Obiektu wymaga zgody Właściciela obiektu.

4. Przed wejściem na teren Obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników Obiektu.

5. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Obiektu zapoznała się
z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń Właściciela obiektu oraz organizatorów wydarzeń na jego terenie.

6. Obiekt wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować wizerunek osoby przebywającej na terenie Obiektu, przebieg zdarzeń.

7. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie oraz jest równoznaczne z akceptacją monitoringu. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do prawnej odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego regulaminu.

8. Użytkownikami obiektu są:
- pracownicy i współpracownicy Właściciela obiektu,
- klienci punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie obiektu w godzinach jego otwarcia,
- osoby posiadające tytuł prawny do używania pomieszczeń na terenie Obiektu,
w szczególności najemcy oraz ich pracownicy, współpracownicy, klienci, goście,
- osoby dorosłe, opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych na terenie Obiektu ,
- inne osoby korzystające z obiektu za zgodą Właściciela obiektu.

9. W Obiekcie mogą być organizowane imprezy o charakterze masowym podlegające rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2139 z późn. zm). Szczegółowe zasady korzystania z Obiektu w czasie trwania imprez masowych określone są każdorazowo w umowie zawartej z organizatorem imprezy.

10. Wejście na teren Obiektu możliwe jest tylko dla Użytkowników obiektu na zasadach ustalonych z Właścicielem obiektu.

11. Wstęp na teren Obiektu osób małoletnich możliwy jedynie w towarzystwie osób dorosłych (rodzice, opiekunowie prawni). Nie dotyczy to uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Zespołu Szkół im. B. A. Kosiby w godzinach objętych ich harmonogramem zajęć. Wstęp na teren Obiekt zorganizowanych grup osób małoletnich może odbywać się wyłącznie z opiekunami.

12. Osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym
na przeglądaniu zawartości bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Obiektu w przypadku odmowy poddania się tym czynnościom.

13. Użytkownik obiektu zobowiązany jest do:
a) zachowania się zgodnie z regulaminem Obiektu i innymi regulaminami obowiązującymi
na jego terenie oraz z zaleceniami i wytycznymi Właściciela obiektu i jego pracowników,
b) korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do Obiektu wyznaczonych do tego celu,
c) poruszanie się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez pracowników Właściciela,
d) kulturalnego zachowania w czasie pobytu w Obiekcie,
e) informowania pracowników Właściciela obiektu lub organizatora konkretnego wydarzenia na terenie Obiektu o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, w szczególności w przypadku zagrożenia pożarowego lub każdego innego,
f) w przypadku sygnału alarmowego lub prowadzenia akcji ratowniczej stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania prowadzenia akcji.

14. Na teren Obiektu nie mogą wchodzić i na nim przebywać osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

15. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
- wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, narkotyków,
- palenia tytoniu,
- wnoszenia broni,
- wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
- używania wulgarnych słów jak i określeń,
- wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
- zaśmiecania obiektu,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia
z Właścicielem obiektu,
- sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych.

16. Stosowanie niektórych zakazów wskazanych w pkt. 15 może zostać wyłączone przez Właściciela obiektu na wniosek organizatora wydarzenia z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymaganych prawem posiada on stosowne zezwolenia wydane przez właściwe organy władzy publicznej.

17. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w Obiekcie powoduje odpowiedzialność sprawcy
w wysokości 100% wartości szkody.

18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie Obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w Obiekcie. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 187 i 18 Kc.

19. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg wydarzeń bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren Obiektu przez Właściciela, jego pracownika, lub inne uprawnione przez Właściciela obiektu osoby,
a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej.

20. Postanowienia Regulaminu nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenia mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.

21. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania - 31.03.2017


Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kuźnia wiedzy