Zapraszamy do Kampusu Wielickiego na wakacje pełne atrakcji. Gwarantujemy dobrą zabawę, a przede wszystkim uśmiech na twarzy każdego dziecka. Półkolonia piłkarska, naukowa, sportowa i artystyczna, ponadto zabawy integracyjne, gry terenowe, warsztaty kulinarne, seanse filmowe i zajęcia w Kuźni Wiedzy. To wszystko w ofercie wakacyjnej Kampusu Wielickiego.
Klasyfikacja w dwóch kategoriach wiekowych: - urodzeni 2003 i młodsi start godz. 9:00 (zapisy 8:30) - urodzeni 2002 i starsi start godz. 11:00 (zapisy 10:30)
Temat: "Co było pierwsze jajko czy kura?" Biologiczna przygoda naukowa. Wszyscy wiedzą, że z jajek wykluwają się ptaki i już po paru godzinach niektóre potrafią chodzić czy pływać? Ale co było pierwsze jajko czy kura? A dlaczego nie jest tak z ludźmi- nie wykluwają się z jajek? Ewolucja to tajemnica. Ale nie dla Młodych Odkrywców.
PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN OBIEKTU
KAMPUS WIELICKI
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 105, 32-020 WIELICZKA

1. Właścicielem obiektu jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105, NIP 6832075715, REGON 122395389, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 395406 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 13 352 000,00 zł, zwana dalej Właścicielem obiektu.

2. Kampus Wielicki, zwany dalej Obiektem, znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 105 w Wieliczce, przeznaczony jest do prowadzenia działalności edukacyjno-oświatowej, sportowej, kulturalnej, naukowej i gastronomicznej. W skład Obiektu wchodzą m.in.:
a. budynki oznaczone jako A, B, C, D,
b. boiska sportowe – boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki/siatkówki,
wraz z bieżnią lekkoatletyczną,
c. plac zabaw dla dzieci,
d. parkingi, place i miejsca postojowe,
e. dwa budynki magazynowo-biurowe.
Jeśli w niniejszym regulaminie mowa jest o Obiekcie dotyczy to wszystkich wyżej wymienionych jego elementów.

3. Na terenie Obiektu usługi gastronomiczne świadczy BistroKampus na zasadach wyłączności. Rezygnacja z wyłączności dla celów organizowania imprezy na terenie Obiektu wymaga zgody Właściciela obiektu.

4. Przed wejściem na teren Obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników Obiektu.

5. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Obiektu zapoznała się
z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń Właściciela obiektu oraz organizatorów wydarzeń na jego terenie.

6. Obiekt wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować wizerunek osoby przebywającej na terenie Obiektu, przebieg zdarzeń.

7. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie oraz jest równoznaczne z akceptacją monitoringu. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do prawnej odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego regulaminu.

8. Użytkownikami obiektu są:
- pracownicy i współpracownicy Właściciela obiektu,
- klienci punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie obiektu w godzinach jego otwarcia,
- osoby posiadające tytuł prawny do używania pomieszczeń na terenie Obiektu,
w szczególności najemcy oraz ich pracownicy, współpracownicy, klienci, goście,
- osoby dorosłe, opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych na terenie Obiektu ,
- inne osoby korzystające z obiektu za zgodą Właściciela obiektu.

9. W Obiekcie mogą być organizowane imprezy o charakterze masowym podlegające rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2139 z późn. zm). Szczegółowe zasady korzystania z Obiektu w czasie trwania imprez masowych określone są każdorazowo w umowie zawartej z organizatorem imprezy.

10. Wejście na teren Obiektu możliwe jest tylko dla Użytkowników obiektu na zasadach ustalonych z Właścicielem obiektu.

11. Wstęp na teren Obiektu osób małoletnich możliwy jedynie w towarzystwie osób dorosłych (rodzice, opiekunowie prawni). Nie dotyczy to uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Zespołu Szkół im. B. A. Kosiby w godzinach objętych ich harmonogramem zajęć. Wstęp na teren Obiekt zorganizowanych grup osób małoletnich może odbywać się wyłącznie z opiekunami.

12. Osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym
na przeglądaniu zawartości bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Obiektu w przypadku odmowy poddania się tym czynnościom.

13. Użytkownik obiektu zobowiązany jest do:
a) zachowania się zgodnie z regulaminem Obiektu i innymi regulaminami obowiązującymi
na jego terenie oraz z zaleceniami i wytycznymi Właściciela obiektu i jego pracowników,
b) korzystania wyłącznie z wejść i wyjść do Obiektu wyznaczonych do tego celu,
c) poruszanie się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez pracowników Właściciela,
d) kulturalnego zachowania w czasie pobytu w Obiekcie,
e) informowania pracowników Właściciela obiektu lub organizatora konkretnego wydarzenia na terenie Obiektu o wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, w szczególności w przypadku zagrożenia pożarowego lub każdego innego,
f) w przypadku sygnału alarmowego lub prowadzenia akcji ratowniczej stosowania się do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniania prowadzenia akcji.

14. Na teren Obiektu nie mogą wchodzić i na nim przebywać osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

15. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
- wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, narkotyków,
- palenia tytoniu,
- wnoszenia broni,
- wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
- używania wulgarnych słów jak i określeń,
- wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
- zaśmiecania obiektu,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia
z Właścicielem obiektu,
- sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych.

16. Stosowanie niektórych zakazów wskazanych w pkt. 15 może zostać wyłączone przez Właściciela obiektu na wniosek organizatora wydarzenia z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymaganych prawem posiada on stosowne zezwolenia wydane przez właściwe organy władzy publicznej.

17. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w Obiekcie powoduje odpowiedzialność sprawcy
w wysokości 100% wartości szkody.

18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie Obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony w Obiekcie. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 187 i 18 Kc.

19. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg wydarzeń bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren Obiektu przez Właściciela, jego pracownika, lub inne uprawnione przez Właściciela obiektu osoby,
a w uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej.

20. Postanowienia Regulaminu nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępnienia pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenia mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.

21. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania - 31.03.2017


OFERTA

Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka